This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hotline: (08) 6 288 5678  |  Hỏi đáp

Lễ Kỷ Niệm Chiến Thắng Đống Đa

In bài nàyGửi Email bài này

 le-ky-niem-chien-thang-dong-da

LIÊN HỘI CỰU QUÂN NHÂN VNCH BẮC CALIFORNIA

445 Oakland Ave, San Jose, CA 95116.

Email: hiep.long@yahooïcom; phone: (408) 891-2699

THƯ MỜI

Dự lễ kỷ niệm chiến thắng Đống Đa vaø Taân Nieân của Lieân Hội Cựu Quaân Nhaân

Kính gởi:

- Quyù Thaân haøo,Nhaân sĩ vaø quyù Đồng hương VN tỵ nạn Cộng sản

- Quyù Nieân trưởng, quyù chiến hữu, thaân hữu vaø gia đình

- Quyù cơ quan truyền thoâng, baùo giới vaø quyù Thanh Nieân Sinh Vieân,

Thưa quyù vị:

1. Xuaân Kỷ Dậu 1789, vua Quang Trung vaø quaân đội Taây Sơn đaõ đaùnh tan 29 vạn quaân Thanh xaâm lượcvới chiến thắng Đống Đa haøo huøng. Nước Việt chuùng ta hiện nay đang bị Trung cộng xaâm chiếm, giết hại vaø đồng hoaù daân tộc chuùng ta. Lieân Hội CQN VNCH Bắc Cali sẽ tổ chức lễ kỷ niệm chiến thắng Đống Đa để tưởng nhớ tinh thần yeâu nước của ba quaân tướng sĩ vaø vua Quang Trung Nguyễn Huệ.

Địa điểm: Đền Thờ Quốc Tổ Huøng Vương

780 South First Street, San Jose, CA 95113

Thời gian:11:00 AM, thứ Bảy, ngaøy 17 thaùng 02 năm 2018.

(Điện thoại của đền Huøng: (408) 280-7480)

2. Sau đoù dự tiệc Taân Nieân của Lieân Hội Cựu Quaân Nhaân, sẽ tổ chức tại:

CLB/Maây Bốn Phương

730 South 2nd Street, San Jose, CA 95112

(Dự tiệc miễn phí, coù phụ diễn văn nghệ Xuaân vaø dạ vũ)

Traân trọng mời quyù vị daønh chuùt thì giờ đầu năm đến tham dự cuøng Lieân Hội Cựu Quaân Nhaân vaø goùp lời cầu nguyện chư Anh Linh Quốc Tổ, Đại ĐếQuang Trung phuø hộ cho toaøn thể daân Việt đứng leân cứu nguy Tổ quốc vaø daân tộc.

Traân trọng,

San Jose, ngaøy 02 thaùng 01 năm 2018

T.UÏN Lieân Hội Cựu Quaân Nhaân

Trưởng Ban Tổ Chức:

Phố Tổng Thư Ký Lê Văn Hải

Điện thoại lieân lạc:

Leâ Thaùi Phuùc (408) 829-3730

Nguyễn Kim Sơn (408) 679-562,

Nguyễn Đức Nhữ (408) 644-6469

Voõ Khắc Trường (408) 668 536